Política de privacitat

Objecte

Tractar, de conformitat amb la normativa aplicable i els termes i condicions d’aquest document les dades de les persones usuàries d’aquest portal o que es comuniquin electrònicament amb Grup FIDELITER.

 

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals facilitades per les persones usuàries es FIDELITER MEDIUM, Societat Civil Professional, amb domicili al Passeig de la República, 7, ent. 4a de Manresa, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum 40778, foli 23, full B-374797, NIF J 64095706.
Telèfons: 93 872 55 33 i 93 872 58 00

Correu electrònic: info@grupfideliter.com

 

Les dades i la finalitat del seu tractament

Recollim i tractem les següents dades de les persones usuàries:

  • Direcció IP i similars.
  • La direcció IP, o codi que identifica la connexió a internet de la persona usuària en un moment determinat i les cookies (*).

(*) Una “cookie” és un arxiu que es descarrega en el seu equip (ordenador o dispositiu mòbil) amb la finalitat d’emmagatzemar dades que poden ser actualitzades i recuperades per l’entitat responsable de la seva instal·lació.

  • Dades identificatives i de contacte de les persones usuàries.
    Grup FIDELITER pot utilitzar les dades de contacte amb la finalitat de traslladar propostes a les persones usuàries que així ho acceptin.

Grup FIDELITER pot enviar informació activitats de la firma, o sobre qüestions generals dels àmbits de la seva actuació, excepte que hom li manifesti el desig de no rebre-la.

 

Comunicació de les dades

Grup FIDELITER no comunicarà les dades a tercers, excepte si hi ha obligació legal, quan sigui imprescindible per gestionar i mantenir la relació amb les persones usuàries o, altrament, si hi ha autorització expressa.

Conservació, revocació i cancel·lació

Grup FIDELITER recollirà i tractarà les dades mentre es mantingui la relació i la persona usuària no hagi revocat el consentiment. Si hi ha revocació del consentiment, la conservació de les dades s’estendrà en el temps, sota bloqueig, mentre hi hagi responsabilitats legals o contractuals que ho requereixin i que impedeixin la seva cancel·lació.

Drets de la persona usuària

  • Accés a les dades personals objecte de tractament i al desenvolupament del tractament.
  • Rectificació, supressió o limitació de dades, segons procedeixi.
  • Portabilitat quan el tractament sigui automatitzat i es fonamenti en una relació contractual o en el consentiment.
  • Oposició al tractament conforme a la llei.
  • Revocació del consentiment en qualsevol moment.

Es poden exercir aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, en el domicili social de FIDELITER MEDIUM, Societat Civil Professional o enviant un correu electrònic a info@grupfideliter.com.
La persona usuària pot formular qualsevol reclamació o petició de més informació contactant amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es)

Desplaça cap amunt

Sonia Lucas

Gestió comptable i Laboral

Àrees de pràctica: Suport interdepartamental, en l’àrea de comptabilitat d’empreses i en l’àrea de gestió laboral d’empreses i autònoms.

Dolors Reyes
Secretària

Àrees de pràctica: Secretaria. Atenció als clients i professionals.

Jordi Gall

Advocat

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Àrees de pràctica: Assessorament i litigació en dret civil, en dret de família, en dret penal i en dret laboral. Propietat intel·lectual i noves tecnologies. 

Mediador.

Ester Garcia

Procurador dels Tribunals

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.

Gemma Vila

Secretària de direcció

Àrees de pràctica: Secretaria de direcció. Gestió administrativa de la firma. 

Antoni Solaní

Economista i Auditor

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona.

Auditor.

Àrees de pràctica: Auditoria de Comptes Anuals i altres estats financers o documents comptables.

Mireia Ginferrer

Gestió laboral

Àrees de pràctica: Assessorament i gestió laboral d’empreses i autònoms.

Joan Sànchez

Advocat

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.

Traductor i intèrpret jurat.

Àrees de pràctica: Assessorament i litigació en dret administratiu general, dret urbanístic, expropiacions forçoses i cadastre immobiliari al servei d’empreses, particulars i administracions.

Mª Alba Sala

Gestió Laboral

Àrees de pràctica: Assessorament i gestió laboral d’empreses i autònoms.

Montse Parra

Secretària jurídica

Àrees de pràctica: Secretaria jurídica. Suport administratiu a la litigació. 

Cristina Garcia

Advocada

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra.

Gestora Administrativa.

Àrees de pràctica: Assessorament i litigació en dret civil i en dret administratiu. Litigació en dret tributari. Contractació.

“Responsable de compliment” per designa dels òrgans de govern de Grup Fideliter.

Benjamí Garcia

Advocat

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.

Àrees de pràctica: Assessorament generalista a empreses i entitats. Assessorament i litigació en dret mercantil en general i en dret societari en particular, en dret civil, en dret penal i en dret laboral. Contractació.

Director de la firma.

Mª Àngels Gabarrós

Advocada

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.

Àrees de pràctica: Assessorament i litigació en dret civil  a particulars i empreses. Dret de successions, dret de família, dret d’assegurances, dret de circulació i responsabilitat civil.

Antoni Gabarrós

Advocat

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.

Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals.

Àrea de pràctica: Assessorament i litigació en dret laboral.  

Marta Freixas
Economista
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona.

Àrees de pràctica: Assessorament comptable i fiscal. Gestió tributària i comptable. Tasques de suport en l’àrea d’auditoria.

Suport en la gestió de la firma.

Jordi Domínguez
Economista

Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Àrees de pràctica: Assessorament comptable i fiscal. Gestió tributària i comptable. Tasques de suport en l’àrea d’auditoria.

Antoni Domènech

Advocat

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Àrees de pràctica: Assessorament i litigació en dret civil. Contractació.

Jordi Clotet

Economista i Analista financer

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona.

Àrees de pràctica: Assessorament fiscal i financer.

Susanna Aranda

Advocada

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.

Àrees de pràctica: Assessorament i litigació en dret civil i mercantil a empreses i particulars. Dret immobiliari, dret de la construcció i morositat. Concursal. Arrendaments. Contractació.